#ciekawostki #komputery…

#ciekawostki #komputery #elektronika #programista15k #wykop30plusclub #gimbynieznajo #gruparatowaniapoziomu

Jeśli ktoś z Mirków do tej pory jest przyzwyczajony do układu klawiatury z maszyn do pisania (PN 87) bądź ma ból tyłka z powodu konieczności wciskania Altów i braku dostępu do niektórych znaków i diakrytyków zagranicznych w odróżnieniu od układów z reszty Europy, to pod tymi linkami jest dostępny alternatywny układ oparty na tym z komputerów Mazovia (1986), z wersją znacznie rozszerzoną o znaki w standardzie Unicode, jako że także zagraniczne układy w ostatnim czasie znacząco aktualizują i rozszerzają swoje układy, jak niemiecki standard T2 i T3 (rozszerzony), francuski standard rozszerzony AFNOR, US-International i Finnish multilingual. Wszystkie pozycje Alt i Alt+Shift zajęte ( ͡° ͜ʖ ͡°) Znacząco bije na głowę szajs zwany PL-214. Szczególnie się przyda w celach naukowych, jak transliteracja nazw zagranicznych, czy we wszelkiego rodzaju naukach przyrodniczych.
Jako że niemiecka wersja normy to DIN 2137, to zawołam też tag #2137 ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Znaki możliwe do otrzymania przy użyciu martwych znaków:
˛ ą ę į ų ǫ
˙ ċ ż ė ġ ı ŀ ḃ ṅ ẋ ṁ ȧ ḣ ȷ ḟ ḋ ṡ ẇ ṗ ṙ ȯ ṫ ẏ
´ ć ń ó ś ź á é í ú ý ŕ ĺ ẃ ḿ ǵ ḱ ṕ
¨ ä ë ï ö ü ÿ ẅ ẍ ḧ ẗ
ˇ č ř š ž ď ť ě ň ľ ǎ ȟ ǔ ǐ ǧ ǰ ǩ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉
^ â ê î ô û ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŷ ŵ ẑ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹
˘ ă ĕ ĭ ŏ ŭ ğ
° å ů ẘ ẙ
˝ ő ű
¸ ç ş ţ ģ ķ ļ ņ ŗ ḩ ȩ ḑ
~ ã ĩ ñ õ ũ ṽ ẽ ỹ
– đ ħ ƚ ŧ ƀ ꞓ ꬳ ꞙ ǥ ɨ ɉ ꝁ ᵽ ɍ ɏ ƶ ɵ ⅛ ¼ ⅜ ½ ⅝ ¾ ⅞ ⅓ ⅔
` à è ì ò ù ỳ ẁ ǹ
¯ ā ē ī ō ū ḡ ȳ ≡
. ḅ ṇ ṿ ẓ ṃ ạ ḥ ḍ ṣ ḷ ḳ ẉ ẹ ṛ ụ ị ṭ ỵ ọ
, ș ț ⱬ
̉ ả ẻ ỉ ỏ ủ ỷ
̛ ơ ư plus litery greckiego alfabetu
+ æ ß ə ð þ ʒ ĸ œ ø ŋ ſ

Pełna lista znaków do otrzymania:

pokaż spoiler „#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹°»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóõö÷øùúûüýþÿ

ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƏƗƚƟƠơƯưƵƶƷǍǎǏǐǑǒǓǔəǤǥǦǧǨǩǪǫǰǴǵǸǹȘșȚțȞȟⱫⱬȦȧȨȩȮȯȲȳȽɃɄɈɉɌɍɎɏɨɵʉ
ˇ˘˙˛˝ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωḂḃḄḅḊḋḌḍḞḟḠḡḢḣḤḥḦḧḨḩḰḱḲḳḶḷḾḿṀṁṄṅṆṇṔṕṖṗṘṙṚṛṠṡṢṣṪṫṬṭṼṽṾṿẀẁẂẃẄẅẈẉẊẋẎẏẐẑẒẓẘẙẞẠạẢảẸẹẺẻẼẽỈỉỊịỌọỎỏỤụỲỳỴỵỶỷỸỹ
–—‘’‚“”„†‡•…‰′″‹›⁰⁴⁵⁶⁷⁸⁹₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉₣€™Ω⅓⅔⅛⅜⅝⅞←↑→↓∂∆∏∑√∞∫≈≠≡≤≥ꝀꝁⱣᵽꞒꞓꞙꬳ

Razem 592 znaki (wobec zaledwie 113 znaków w PL programisty).

Możliwe też otrzymywanie znaków wielokrotnie diakrytycznych, np. ę́, ǽ, ỏ̂ poprzez użycie martwego znaku z kropką.

Układ do pobrania i zainstalowania na stronie https://megawrzuta.pl/download/c695052b85f25c56143c7178fbd5f4e2.html

Plik w klc https://megawrzuta.pl/download/710e3dd716b12864bbe41208d23e121d.html

Wersja QWERTY

Układ https://megawrzuta.pl/download/bc5940f318424498af8cb5930dc048f4.html

Plik https://megawrzuta.pl/download/44012f6f45bfed5aeb5ed11afc0e944c.html